بغض

رقص موجی که به دریا شده ایجاد منم


تـابـع حـرکت خـود جـوش ز بنیـاد منم


محو بر سینه ساحل چو شوم ختم کلام


بغض آهـی به گـلو مانده ز فـریاد منم

/ 1 نظر / 27 بازدید
انسان

[دست]فوق العاده خط آخر[هورا]