قانون ما

خـاطـر و یـاد عـزیـزان  در مـرام  مـا دل است


گر نباشد پاک و بى غش قبله گاهى باطل است

 
خواستن  پـرداختن  چون نیست  در  قـانون ما 


زنـدگى کردن بـه تنهـائى  مـرادم حاصـل است

عنایت

/ 1 نظر / 24 بازدید