منطق

بـی خیال طـی میکنم  ، احساس در دل مـانـده را


روبرویت مـی نشینـم  ،   تا ببینی حال روز بنـده را


اهل دل نیستی بفهمـی ،  منطق عشق که چیست


من کــه میدانـم تـو بُـردی  ،   این دل  وا مـانــده را

شعر: عنایت

/ 0 نظر / 6 بازدید